Tìm kiếm
Weblink
Quan hệ cổ đông

(05/03/2019)
Báo cáo tài chính năm 2018
                       chi tiết
(17/11/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018
Xem chi tiết: tại đây
(29/10/2018)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
 
(26/04/2017)
Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
 
(31/10/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
THÔNG BÁO

V/v: ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HOSE)