Tìm kiếm
Weblink
Tôm Tươi

Tôm Đỏ Argentina Xiên Que
BLACK TIGER RAW HEAD ON SHELL ON (HOSO)
VANNAMEI RAW HEAD ON SHELL ON (HOSO)
BLACK TIGER RAW HEADLESS SHELL ON (HOSO)