Tìm kiếm
Weblink
Tôm Tươi

Tôm Đỏ Argentina Xiên Que

BLACK TIGER RAW HEAD ON SHELL ON (HOSO)
VANNAMEI RAW HEAD ON SHELL ON (HOSO)
BLACK TIGER RAW HEADLESS SHELL ON (HOSO)