Tìm kiếm
Weblink
Quan hệ cổ đông

(05/04/2010)
 
CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
 Số: 16 / TSCL-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                             Trà vinh, ngày 03 tháng 04 năm 2010
THÔNG BÁO
V/v Chốt dánh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền năm 2009
                              
          Kính gửi:     QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 03/04/2010 về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền 2009 của Công ty CP thủy sản Cửu Long.
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long  xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách trả cổ tức 2009 như sau:
   - Tên chứng khoán                                   :   CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
   - Loại chứng khoán                                  :   Cổ phiếu phổ thông
   - Mệnh giá                                                   :   10.000đ
   - Ngày chốt danh sách trả cổ tức 2009 :   10/04/2010
   - Tỉ lệ cổ tức                                                :   20% mệnh giá cổ phần.
   - Thời gian chi trả cổ tức                          :    từ ngày 12/04/2010
   - Địa điểm trả cổ tức                                 :    tại Phòng kế toán Công ty CP Thủy sản Cửu long.

Các cổ đông khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt phải mang theo sổ sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua ngân hàng, Công ty đề nghị cổ đông phải gửi các thông tin liên quan về Phòng kế toán công ty (Công ty chỉ thanh toán cổ tức cho tài khoản của chính chủ tên cổ đông).
Thông tin về cổ đông:   
   + Tên cổ đông
   + Số CMND
   + Mã số cổ đông 
   +Số lượng cổ phần sở hữu 
Chuyển tiền về: 
   + Tên đơn vị (người) nhận tiền
   + Số tài khoản
   + Tên ngân hàng
   + Địa chỉ ngân hàng
   
Mọi chi tiết xin liên hệ:
   + Phòng kế toán- Công ty CP Thủy sản Cửu Long
   + Tel: 0743.853390 Fax: 0743.852465
Trân trọng thông báo./.
                                                                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH
                                 
                                                                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                                                                             NGUYỄN VĂN BANG