Tìm kiếm
Weblink
Quan hệ cổ đông

(19/10/2012)
Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ - Kiểm toán hợp nhất năm 2009 - 2011& Báo cáo tài chính - hợp nhất Quý I, Quý II năm 2012

Tham khảo tại đây:
            Năm 2009:
                   Báo cáo tài chính Công ty Mẹ
                   Báo cáo tài chính Kiểm toán hợp nhất
            Năm 2010:
                    Báo cáo tài chính Công ty Mẹ
                    Báo cáo tài chính Kiểm toán hợp nhất

            Năm 2011:
                   Báo cáo tài chính Công ty Mẹ
                   Báo cáo tài chính Kiểm toán hợp nhất

           Năm 2012:
                    Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý I
                   
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I
                    Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý II
                   
                    Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II