Tìm kiếm
Weblink
Quan hệ cổ đông

(11/04/2012)
Danh sách ứng cử viên tham gia gia bầu bổ sung Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 (Bổ sung thêm một Thành viên độc lập không tham gia điều hành) tại Đại Hội Cổ Đông thường niên 2011 được tổ chức vào lúc 13h- 17/04/2012:
 1/ Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC):
      - Đơn đề cử
 2/ Quỹ Đầu Tư Việt Nam đại diện bởi Công ty Liên Doanh Quản lý Đầu Tư BIDV VietNam Partners:
      - Đơn đề cử