Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(24/08/2010)
       Công ty CP Thủy sản Cửu Long đã tiến hành mời các Tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng của công ty trong năm 2010:
 
      -   Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do tổ chức TUV-NORD Việt Nam đánh giá vào ngày 6 tháng 6 năm 2010.
      -   Tiêu chuẩn BRC Global Food Standard do SGS Việt Nam đánh giá vào ngày 17-18 tháng 6 năm 2010.
     -   Chương trình “Food safety and Security Audit Program” do Food Audits International, LTD (Thái Lan ) đánh giá vào ngày 30 tháng 6 năm 2010.
     -   Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng -Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam đánh giá vào ngày 29/7/2010.

       Các kết quả đánh giá cho thấy Hệ thống QLCL của công ty đang được duy trì tốt và thường xuyên cải tiến phù hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện hành.

       Sắp tới trong tháng 9, công ty tiếp tục mời các tổ chức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000 ( do Intertek Vietnam) và Chương trình An ninh sản phẩm – Food Security (do SGS Vietnam).